Disclaimer

1. Inhoud van de Onlineaanbiedingen

De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidstellingen tegen de schrijver die gaan over schade van materiële of idiële aard die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie veroorzaakt werd, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, voorzover de auteur geen aanwijsbaar opzettelijk of grof nalatig handelen verweten kan worden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en nietverbindend. De auteur behoudt zich het recht voor, delen van de site of het gehele aanbod zonder aankondiging te veranderen, te completeren, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links:

Bij directe– of indirecte verwijzingen naar externe links/internetsites die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidstelling alleen geldend zijn als de auteur op de hoogte is van de inhoud, en het hem technisch mogelijk en toevertrouwd zou zijn het gebruik in geval van onrechtmatigheid van de inhoud, te verhinderen. De auteur verklaart daarbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van instelling van de links de betreffende sites vrij van illegale inhoud waren. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige uitvoering en op de inhoud van de doorgelinkte- of verbonden sites. Daarom distancieert hij/zij zich hiermee uitdrukkelijk van de hele inhoud van alle doorgelinkte sites die na de instelling werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetsites aanwezige links en doorverwijzingen evenals voor externe inbreng in het door de auteur aangebrachte gastenboek, discussieforum en mails.Voor illegale, foutieve en onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schades die door het gebruik- of nietgebruik van aangeboden informatie is ontstaan, is alleen de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt, niet degene waarnaar via links wordt verwezen.

3. Auteurs- en kentekenrecht.

De auteur streeft er naar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video’s en teksten te respecteren, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, video’s en teksten te gebruiken of op licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video’s en teksten terug te grijpen. Alle binnen het internetaanbod en in geval van door derden beschermd merken- en warenrecht zijn ondergeschikt aan het onderhavige kentekenrecht en het eigendomsrecht van de oorspronkelijke eigenaar. Alleen op grond van alleen het benoemen mag niet de conclusie getrokken worden dat het merkenrecht niet door derden beschermd zou zijn. Het Copyricht van door de auteur zelf gepubliceerde en vervaardigde objecten blijft bij de auteur van de sites. Het vermenigvuldigen of gebruik van deze grafieken, geluidsdocumenten, video’s en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze Aansprakelijkheidsuitsluiting.

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is als onderdeel van het internetaanbod te beschouwen, waarnaar op deze site werd verwezen. Voorzover delen of enkele formuleringen van deze tekst de rechtsregel niet, niet meer of niet meer volledig zouden volgen, blijven de overige delen van het document naar haar inhoud en haar geldigheid onverlet


Top